™ Blogs universitaris: Com està el món... ¿Aprofito? de Opinió, Humanitats (UPF)

Blogs universitaris

per patatabrava.com

Blog de Opinió, Humanitats (UPF)

Com està el món... ¿Aprofito?

Com està el món... ¿Aprofito?

Per Opinió,

Que estem en crisi no és notícia. La veritable notícia està en l'especulació que pot crear-se en donar-se l'exercici d'aprofitar el moment.

En totes les empreses de qualsevol camp sembla ser que hi ha profit de la situació actual. En general les empreses de Salut i en concret els hospitals no són cap excepció.

Sembla que hi ha dos grans moments per ser encara més ric o per ser encara més pobre: ??una guerra i una crisi. A la guerra l'especulador trafica i estraperla amb productes de 1a necessitat: els aliments. En la crisi l'especulador redueix costos i especula amb la 1a necessitat dels seus clients: la salut.

La sanitat pública ha reduït el seu personal, hi ha profit d'aquesta situació? La reducció i selecció de personal fa que els professionals hagin d'assumir la cura del doble de pacients amb l'objectiu de no disminuir la qualitat assistencial.

Aquest acte es resumeix en les anomenades DPO (Direcció per objectius), de la qual el professional només percep la seva quantia econòmica en cas de cobrir-les. També l'Hospital rep quantia econòmica, anomenada premi a l'excel·lència (els premis d'excel·lència són un reconeixement a individus, programes, institucions i les organitzacions innovadores que fomenten la salut) que perceben els professionals en càrrec de direcció o supervisió, sobre la base de tenir coberta amb el mínim personal, l'assistència al màxim de pacients en el mínim període de temps i e (...)

Llegeix més de Com està el món... ¿Aprofito?